Regulamin XI edycji EKIDEN PragmatIQ  

 

 I. ORGANIZATOR 

 1. Organizatorem Sztafety Maratońskiej EKIDEN PragmatIQ, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja PragmatIQ z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000500701), zwana dalej Organizatorem.
 2. Kontakt z Organizatorem: e-mail: kontakt@ekidenpragmatiq.pl, Facebook:https://www.facebook.com/ekidenpragmatiq, tel. 508 589 479 lub 61 8 618 000.
 3. Pełne dane adresowe Organizatora podane są na stronie ekidenpragmatiq.pl/kontakt.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 12 maja 2024 r. (niedziela) na terenach wokół toru regatowego Malta w Poznaniu. Start nastąpi o godz. 10:00.
 2. Start pierwszej zmiany sztafety będzie miał miejsce w pobliżu Hotelu HP Park Poznań. Meta znajdować się będzie przy trybunach, obok strefy zmian.
 3. Cała trasa ma nawierzchnię asfaltową. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

 1. W Biegu biorą udział zespoły składające się z 6 zawodników, zwanych dalej także Uczestnikami.
 2. Jeden Uczestnik może startować więcej niż w jednej drużynie, ale tylko na jednej zmianie w danej drużynie.
 3. Uczestnikiem może być osoba, która do dnia 12 maja 2024 r. ukończy 15. rok życia. W przypadku startu osoby niepełnoletniej (w wieku 15-17 lat) konieczne jest przedłożenie Organizatorowi do dnia 12 maja 2024 r.  (przy odbieraniu pakietów startowych) oświadczenia podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych o zdolności tej osoby do udziału w Biegu i wyrażającego zgodę na udział tej osoby w Biegu. Wzór oświadczenia do pobrania znajduje się tutaj. 
 4. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne trasy Biegu, osoby niepełnosprawne (korzystające z wózków inwalidzkich) wyrażające chęć startu w Biegu powinny odpowiednio wcześnie zgłosić się do Organizatora w celu ustalenia warunków uczestnictwa.
 5. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na zapisanie i start osób nie spełniających kryterium wiekowego. Zgoda powinna być udzielona przez Organizatora przed zgłoszeniem drużyny (wypełnieniem formularza zgłoszeniowego). 

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Pełny dystans Biegu odpowiada dystansowi maratonu, tj. 42 km i 195 m.
 2. Trasa Biegu poprowadzona zostanie po pętli o długości 5 000 m. Wyjątkiem będzie pętla pierwszej zmiany.
 3. Dystans Biegu podzielony będzie na 6 zmian w następującej kolejności: 9 795 m + 10 800 m + 5 400 m + 5 400 m + 5 400 m + 5 400 m. Każdy pełny kilometr trasy będzie odpowiednio oznaczony w sposób wskazujący dystans pozostały do strefy zmian (mety).
 4. Strefa zmian zostanie specjalnie wydzielona.
 5. Wszystkie drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godz. i 30 min.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez Uczestnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
 7. Trasa Biegu ma charakter spacerowo-rowerowy i nie jest formalnie wyłączona z ruchu dla osób postronnych. Organizator dołoży starań, by Bieg przebiegał w jak najbardziej komfortowych i bezpiecznych warunkach, jednakże nie gwarantuje, że nie pojawią się na trasie inne osoby. 

V. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umiejscowionych w pałeczce sztafetowej.
 2. Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.
 3. Pałeczki sztafetowe będą wydawane w Biurze Zawodów razem z pakietami startowymi.
 4. Uczestnicy mogą przekazywać sobie pałeczkę sztafetową wyłącznie w strefie zmian wyznaczonej przez Organizatora.
 5. Bieg bez pałeczki sztafetowej, przekazanie pałeczki poza strefą zmian lub przekazanie pałeczki osobie spoza drużyny będzie skutkować dyskwalifikacją całej drużyny i brakiem dalszego pomiaru czasu.
 6. Demontowanie pałeczki z chipem jest zabronione. Naruszenie tego zakazu skutkować będzie dyskwalifikacją całej drużyny.
 7. Technika trzymania pałeczki podczas Biegu jest dowolna. W przypadku upuszczenia pałeczki Uczestnik może podnieść ją i kontynuować Bieg.
   
 8. Zanurzanie pałeczki w wodzie lub oblewanie jej obficie wodą bądź innymi płynami może powodować błędy w odczycie wyniku, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Po zakończeniu Biegu przez całą drużynę, kapitan lub Uczestnik biegnący na ostatniej zmianie zobowiązany jest oddać pałeczkę sztafetową obsłudze Biegu na mecie lub do Biura Zawodów.
 10. Brak zwrotu pałeczki sztafetowej z chipem po zakończeniu Biegu skutkować będzie obowiązkiem pokrycia przez drużynę kosztu sprzętu oraz dyskwalifikacją całej drużyny. 

VI. ZGŁOSZENIA I ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO

 1. Organizator ustala limit zgłoszeń na 205 drużyn.
 2. Za zgłoszenie drużyny uważa się zapisanie drużyny (kompletne wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego) i uiszczenie pełnej opłaty startowej (w wyżej wskazanej kolejności).
   
 3. Zapisy drużyn są przyjmowane od 14 lutego 2024 r. od godz. 12:00 do 6 maja 2024 do godz. 23:59.
 4. W przypadku wyczerpania limitu zgłoszonych drużyn zapisy mogą zostać zakończone przed terminem określonym w ust. 3.
 5. Zapisu drużyny dokonuje jej kapitan lub inny członek drużyny poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej ekidenpragmatiq.pl.
 6. Drużyna ma obowiązek uiszczenia pełnej należnej opłaty startowej na rachunek bankowy Organizatora w ciągu 14 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, zaś w przypadku zgłoszenia po 22 kwietnia 2024 r. opłata musi być uiszczona najpóźniej do 6 maja 2024 r. Brak uiszczenia opłaty startowej we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do anulowania zapisu drużyny.
 7. O kolejności zgłoszeń drużyn decyduje kolejność wypełniania formularzy zgłoszeniowych.
 8. Drużyny zgłoszone na Bieg zostaną umieszczone na opublikowanej na stronie internetowej ekidenpragmatiq.pl liście uczestników.
 9. Za zgłoszenie drużyny na Bieg nie będzie uważane zgłoszenie niezgodne z jakimkolwiek zapisem Regulaminu.
 10. Zmiana nazwy drużyny możliwa jest wyłącznie do dnia 28 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59. Zmianę tę wprowadza kapitan lub członek drużyny samodzielnie, po zalogowaniu się do formularza zapisów przy użyciu indywidualnego kodu otrzymanego podczas procesu zapisu drużyny. Po powyższym terminie, możliwość zmiany nazwy drużyny zostanie zablokowana ze względu na konieczność wydruku nazw drużyn na numerach startowych.
 11. Zmiany w składzie lub obsadzeniu poszczególnych zmian możliwe są do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 12:00. Zmiany te wprowadza kapitan lub członek drużyny samodzielnie, po zalogowaniu się do formularza zapisów przy użyciu indywidualnego kodu otrzymanego podczas procesu zapisu drużyny.
 12. Po terminie, o którym mowa w ust. 11, zmiany, o których mowa w ust. 11 dokonywane będą w wyjątkowych sytuacjach i po dokonaniu opłaty, o której mowa w ust. 13. Zmiana w składzie lub obsadzeniu poszczególnych zmian po odbiorze pakietu startowego jest niemożliwa, chyba że wyłącznie w sytuacjach i na zasadach określonych w ust. 14.
 13. Dokonanie zmiany opisanej w ust. 12 wymaga uiszczenia opłaty w kwocie 50 zł w biurze zawodów. Pieniądze zebrane z tych opłat będą w całości przeznaczone na cele charytatywne.
 14. W przypadku zaistnienia niedającego się przewidzieć zdarzenia powodującego niezdolność któregokolwiek z członków drużyny do uczestnictwa w Biegu (np. kontuzja), możliwe jest dokonanie w składzie drużyny zmian obejmujących tego członka także po odbiorze pakietu startowego, jednak nie później niż do godz. 9:00 dnia 12 maja 2024 r. Zmiany tej należy dokonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Zawodów w obecności przedstawiciela Organizatora.
 15. Dokonanie zmiany opisanej w ust. 14 wymaga uiszczenia opłaty w kwocie 70 zł w biurze zawodów. Pieniądze zebrane z tych opłat będą w całości przeznaczone na cele charytatywne.
 16. Pakiety startowe drużyn odbierają w Biurze Zawodów (w godzinach jego otwarcia) członkowie drużyn lub osoby upoważnione na piśmie przez kapitanów drużyn. Przykładowy wzór upoważnienia do pobrania znajduje się tutaj.
 17. Przed zgłoszeniem się do Biura zawodów po pakiet startowy, kapitan każdej drużyny lub wyznaczony przez niego członek drużyny zobowiązany jest wygenerować z Panelu Zawodnika i wydrukować Kartę startową (czyli listę wszystkich członków drużyny wraz z oświadczeniami dotyczącymi udziału w Biegu), która zostanie udostępniona na 2 tygodnie przed biegiem. Powyższa Karta startowa musi zostać podpisana przez wszystkich członków drużyny, a następnie przedłożona Organizatorowi przy odbiorze pakietu startowego. Członkowie drużyny mogą złożyć swoje podpisy na odrębnych arkuszach Karty startowej, przy czym w takiej sytuacji wszystkie arkusze muszą zostać przedłożone Organizatorowi jednocześnie i w komplecie przy odbiorze pakietu startowego.
 18. Osoba odbierająca pakiety startowe musi posiadać:
  a)
  dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy (w formie dokumentu fizycznego lub w aplikacji mObywatel).
  b) podpisaną przez wszystkich członków drużyny Kartę startową, o której mowa w ust. 17.
  c) upoważnienie do odbioru pakietów startowych, jeśli nie jest kapitanem ani członkiem drużyny w imieniu której odbiera pakiet startowy. 
 19. Numery startowe poszczególnym drużynom nadaje Organizator, tworząc w ten sposób listę startową. 

 

VII. BIURO ZAWODÓW 

Biuro Zawodów będzie znajdować się: 

 • 11 maja 2024 r.  (sobota) w godz. 17:0020:00 w siedzibie Fundacji PragmatIQ, przy ulicy Grunwaldzkiej 107 w Poznaniu, o ile Organizator nie wskaże innego miejsca i terminu,
 • w dniu Biegu w godz. 7:309:00 na toru regatowego Malta w Centrum Informacji pod trybunami przy hangarach.  

 

VIII. OPŁATY 

 1. Opłata startowa: 
  • uiszczona do dnia 10 marca 2024 r. do godz. 23:59 wynosi 594 zł od drużyny, 
  • uiszczona od dnia 11 marca do 2 maja 2024 r. do godz. 23:59 wynosi 750 zł od drużyny, 
  • uiszczona od dnia 3 maja 2024 r. do dnia 6 maja 2024 r. do godz. 23:59 wynosi 894 zł od drużyny.
 2. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia drużyny, a w przypadku zgłoszenia po 22 kwietnia 2024 r. opłata musi zostać uiszczona najpóźniej do dnia 6 maja 2024 r. do godz. 23:59.
 3. Organizator ma prawo obniżenia wysokości opłaty startowej, w szczególności wobec drużyn, które wsparły organizację Biegu. Każda z drużyn, której będzie przysługiwała obniżona opłata startowa, zostanie o tym indywidualnie poinformowana przez Organizatora.
 4. Z każdej opłaty startowej wniesionej przez drużyny Organizator przekaże kwotę 42,195 zł (42 zł i 19,5 gr) na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (cel charytatywny).
 5. Opłatę startową należy uiszczać na konto bankowe:
  Fundacja PragmatIQ, ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań,
  nr konta (Bank Santander): 91 1090 1362 0000 0001 2301 3168
  Tytuł wpłaty: „EKIDEN PRAGMATIQ 2024 – opłata startowa [nazwa drużyny]”.
 6. Za dzień uiszczenia opłaty startowej uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora.
 7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 9.
 9. W przypadku odwołania Biegu z winy Organizatora lub z powodu braku możliwości organizacji Biegu ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, w szczególności związane z epidemią COVID-19, opłaty uiszczone do dnia 29 kwietnia 2024 r. będą, według wyboru kapitana drużyny, podlegały zwrotowi lub przeniesieniu na kolejną edycję Biegu. Opłaty uiszczone od dnia 30 kwietnia 2024 r. nie będą podlegały zwrotowi, a jedynie przeniesieniu na kolejną edycję Biegu.
 10. W ramach opłaty startowej Uczestnicy mają zagwarantowane: medal dla każdego członka drużyny, opiekę medyczną w zakresie określonym w umowie pomiędzy Organizatorem a podmiotem świadczącym taką usługę, numer startowy oraz pakiet startowy, na który składać będą: woda, posiłek regeneracyjny, materiały reklamowe ufundowane przez sponsorów, inne upominki zapewniane przez Organizatora.
 11. Ze względu na wymogi ustawy o VAT organizator jest zobowiązany do wystawienia faktur za wszystkie opłaty startowe. W celu otrzymania faktury należy przy zapisie drużyny wypełnić w formularzu zgłoszeniowym pole z danymi do faktury i podać dane podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura (nazwa, adres, NIP jeśli faktura ma być wystawiona na firmę lub imię, nazwisko i adres jeśli faktura ma być wystawiona na osobę prywatną). Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) i przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail kapitana podany przy zapisie drużyny. Faktury pro forma będą wystawiane przez Organizatora wyłącznie na wyraźną prośbę drużyny, skierowaną drogą mailową na adres faktury@ekidenpragmatiq.pl.

IX. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
  • Generalna (miejsca I-V), 
  • Kobieca (miejsca I-III – warunkiem jest uczestnictwo 6 kobiet w drużynie), 
  • Mieszana (miejsca I-III – warunkiem jest uczestnictwo minimum 3 kobiet w drużynie), 
  • Mistrzostwa Wielkopolski Prawników w Ekidenie, których zasady uczestnictwa określa odrębny regulamin. 
  • Firmowa (miejsca I-III).

Warunki sklasyfikowania drużyny w klasyfikacji firmowej są następujące:
a)
wszyscy Uczestnicy z drużyny są w dniu Biegu pracownikami lub stałymi współpracownikami jednej firmy lub firm z jednej grupy kapitałowej (na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy/statutu spółki lub pełnienia funkcji w organie); przez firmę rozumie się zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i jednostkę organizacyjną organu administracji publicznej (np. urząd) lub państwową bądź samorządową osobę prawną lub jednostkę organizacyjną,

b) nazwa firmy (ewentualnie skrót nazwy lub odróżniający element nazwy), której pracownikami lub współpracownikami są Uczestnicy z drużyny znajduje się w nazwie drużyny (nazwa drużyny może zawierać również inne elementy oprócz nazwy firmy),

c) drużyna została zgłoszona do klasyfikacji firmowej przy zapisie drużyny poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków sklasyfikowania w klasyfikacji firmowej.

Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków uniemożliwia klasyfikację drużyny w klasyfikacji firmowej.

 1. W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do spełnienia przez drużynę warunków klasyfikacji firmowej, Organizator może zażądać od kapitana drużyny przedstawienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, dokumentów potwierdzających spełnienie przez drużynę warunków klasyfikacji firmowej, pod rygorem wykluczenia drużyny z klasyfikacji firmowej lub dyskwalifikacji całej drużyny.
 2. W przypadku zmiany w składzie drużyny wpisanej do klasyfikacji firmowej przez dodanie Uczestnika niespełniającego warunków klasyfikacji firmowej, należy wypisać drużynę z klasyfikacji firmowej.
 3. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale. Za zajęcie miejsc I-V w klasyfikacji generalnej oraz I-III w klasyfikacjach kobiecej, mieszanej firmowej i Mistrzostw Wielkopolski Prawników w Ekidenie wręczone zostaną trofea lub nagrody bezpośrednio po Biegu, w ramach ceremonii dekoracji.
 4. W przypadku nieobecności co najmniej jednego członka drużyny na oficjalnej dekoracji zwycięzców i nieodebraniu nagród podczas tej dekoracji ulegają one przepadkowi na rzecz Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i dodatkowych nagród.
 6. Wstępne i nieoficjalne wyniki Biegu zostaną opublikowane niezwłocznie po Biegu na podstronie strony internetowej https://plus-timing.pl/ do której dokładny link zostanie udostępniony w dniu biegu na Fanpage’u Organizatora na portalu Facebook. Ponadto w dniu 12 maja 2024 r., w trakcie Biegu oraz po jego zakończeniu, wstępne i nieoficjalne wyniki zostaną wywieszone w witrynie Biura Zawodów. Wszelkie zastrzeżenia i protesty związane ze wstępnymi wynikami Biegu należy zgłaszać Organizatorowi do dnia 26 maja 2024 r.
 7. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej ekidenpragmatiq.pl do dnia 28 maja 2023 r. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, o których mowa w ust. 2 lub zgłoszenia zastrzeżeń i protestów związanych z wynikami wstępnymi, ostateczne wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po rozstrzygnięciu wątpliwości lub rozpatrzeniu zastrzeżeń i protestów. Wyniki publikowane na stronie internetowej www.ekidenpragmatiq.pl są jedynymi oficjalnymi wynikami Biegu. 

 

X. NAGRODA SPECJALNA ZA POBICIE REKORDU TRASY

 1. Organizator przewiduje nagrodę pieniężną dla drużyny, która pobije rekord Biegu nie naruszając przy tym zasad Biegu i niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy rekord pobije więcej niż jedna drużyna nagrodę otrzymają wyłącznie członkowie tej drużyny, która ukończy Bieg w najkrótszym czasie. Sponsorem nagród za pobicie rekordu trasy jest firma SPEC KABLE – hurtownia i sklepy elektryczne.

2. Przewidziane są następujące nagrody specjalne za pobicie rekordu trasy:
     a) za pobicie rekordu trasy w kategorii Open, tj. ukończenie i wygranie Biegu w czasie poniżej 02h17m57s, ale nie mniej niż 02h16m57s – nagroda pieniężna łącznej kwocie 3.000 złotych (tj. 500 zł dla każdego członka drużyny),

    b) za pobicie rekordu trasy w kategorii Open o co najmniej 1 minutę, tj. ukończenie i wygranie Biegu w czasie poniżej 02h16m57s – nagroda pieniężna łącznej kwocie 4.500 złotych (tj. 750 zł dla każdego członka drużyny), 

    c) za pobicie rekordu trasy drużyn kobiecych, tj. ukończenie i wygranie Biegu w klasyfikacji kobiecej w czasie poniżej 02h55m58s, ale nie mniej niż 02h54m58s, przez drużynę sklasyfikowaną w klasyfikacji kobiecej Biegu – nagroda pieniężna łącznej kwocie 3.000 złotych (tj. 500 zł dla każdej członkini drużyny),

     d) za pobicie rekordu trasy drużyn kobiecych o co najmniej 1 minutę, tj. ukończenie i wygranie Biegu w klasyfikacji kobiecej w czasie poniżej 02h54m58s, przez drużynę sklasyfikowaną w klasyfikacji kobiecej Biegu – nagroda pieniężna łącznej kwocie 4.500 złotych (tj. 750 zł dla każdej członkini drużyny). 

3. Dodatkowym warunkiem otrzymania nagrody specjalnej za pobicie rekordu trasy jest obecność na oficjalnej dekoracji zwycięzców co najmniej dwóch członków drużyny i odebranie przez nich symbolicznego czeku podczas tej dekoracji.

4. Wskazanie zdobywców nagrody następuje na podstawie wyników pomiaru czasu prowadzonego podczas Biegu przez profesjonalny podmiot. Bezpośrednio po Biegu, w ramach ceremonii dekoracji, następuje ogłoszenie wyników i wręczenie symbolicznego czeku członkom drużyny, która pobiła rekord Biegu osiągając najlepszy czas.

5. Członkowie drużyny, która pobiła rekord Biegu będą zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej numerów swoich indywidualnych rachunków bankowych w terminie 14 dni od dnia Biegu. Wypłata nagrody nastąpi przelewem w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Organizatorowi numerów indywidualnych rachunków bankowych członków drużyny.

6. W przypadku niedostarczenia numerów indywidualnych rachunków bankowych zgodnie z ust. 4, nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.

7. Dyskwalifikacja drużyny skutkuje brakiem pomiaru czasu drużyny i nieuwzględnieniem drużyny w wynikach Biegu oraz wynikach konkursu na pobicie rekordu Biegu. W przypadku dyskwalifikacji drużyny po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody, członkowie drużyny zobowiązani będą do zwrotu otrzymanej nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymają członkowie kolejnej drużyna spełniającej warunki przyznania nagrody za pobicie rekordu Biegu. 

 

 XI. DYSKWALIFIKACJA 

 1. Niezależnie od pozostałych przesłanek dyskwalifikacji, drużyna zostaje zdyskwalifikowana w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu w szczególności, gdy którykolwiek z zawodników:

a) pobiegnie pomimo niezgłoszenia jako Uczestnik Biegu, a w szczególności, gdy nie złożył swojego podpisu na arkuszu wydrukowanej listy wszystkich członków drużyny wraz z oświadczeniem dotyczącym udziału w Biegu, 

b) pobiegnie w drużynie innej niż drużyna w której został zgłoszony,
 
c) pobiegnie na innej zmianie sztafety, niż zmiana do której został przydzielony w liście startowej, 

d) celowo uniemożliwi lub utrudni bieg pozostałym Uczestnikom.

2. Organizator może zdyskwalifikować drużynę, która w zgłoszeniu podała nieprawdziwe dane, w szczególności nieprawdziwe imiona i nazwiska Uczestników Biegu bądź nieprawdziwe dane kontaktowe.  

3. Dyskwalifikacja skutkuje brakiem pomiaru czasu drużyny i nieuwzględnieniem drużyny w wynikach Biegu. 

4. Dyskwalifikacja nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej. 

5. W przypadku dyskwalifikacji drużyny lub wykluczenia z drużyny z określonej klasyfikacji po otrzymaniu przez nią nagrody, członkowie drużyny zobowiązani są do jej zwrotu. 

 

 XII. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe Uczestników Biegu przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Biegu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja PragmatIQ z siedzibą w Poznaniu (60-313) przy ul. Grunwaldzkiej 107, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500701, REGON 302665102, NIP 7792420341.
 3. Przeglądanie strony ekidenpragmatiq.pl, w szczególności wyników Biegu oraz galerii zdjęć z Biegu, nie wymaga podawania przez użytkownika Internetu danych osobowych.
 4. Uczestnictwo w Biegu wiąże się z koniecznością podania przez Uczestników danych osobowych. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez każdego z Uczestników jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zgłoszenia drużyny. Dla celów zgłoszenia wymagane jest podanie następujących danych Kapitana: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz dane do faktury VAT (opcjonalnie) i następujących danych pozostałych Uczestników: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres e-mail (opcjonalnie).
 5. W przypadku, gdy przy zgłoszeniu Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych, w szczególności informacji o kolejnych edycjach Biegu, za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane również w celu wysyłania takich informacji.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Uczestnikom przysługuje prawo do: 
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
  • sprostowania, poprawiania swoich danych osobowych, 
  • usunięcia danych osobowych, 
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
  • przenoszenia danych osobowych, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane osobowe niezbędne do uczestnictwa w Biegu przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń Uczestników powstałych w związku z Biegiem.
 8. Po dniu Biegu (14 maja 2023 r.) Uczestnik nie ma możliwości żądania sprostowania przekazanych danych, jak również nie jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także nie może domagać się usunięcia danych osobowych aż do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń Uczestników powstałych w związku z Biegiem.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu, przed dniem Biegu, dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte lub poddanie anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 11. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych: 
  • podmiotowi zajmującemu się wysyłką wiadomości e-mail (newsletter), 
  • podmiotowi zajmującemu się pomiarem czasu zawodników, 
  • podmiotowi świadczącemu usługi księgowe na rzecz Organizatora.
 12. Administrator oświadcza, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również innym zaufanym partnerom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, pocztowe, logistyczne. Dane, o których mowa powyżej udostępnione będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w celu świadczenia usług. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. W przypadku braku możliwości organizacji Biegu w formie tradycyjnej ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, w szczególności związane z epidemią COVID-19, organizator ma prawo przeprowadzić Bieg w formule zgodnej z właściwymi ograniczeniami (np. w formie podziału uczestników na mniejsze grupy startujących) lub przeprowadzić Bieg w formie zdalnej, przy zastosowaniu odpowiedniej aplikacji mobilnej lub innych rozwiązań technicznych.
 3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik, zgłaszając się do Biegu, przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a nawet śmierci, a także szkód o charakterze majątkowym.
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnicy zapoznali się z Regulaminem oraz ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 6. Organizator zapewnia w trakcie trwania Biegu opiekę medyczną w zakresie określonym w umowie pomiędzy Organizatorem a podmiotem świadczącym taką usługę, szatnię, natryski oraz toalety.
 7. Każdy z Uczestników zobowiązany jest stosować się do decyzji lekarzy bądź ratowników medycznych dotyczących kontynuowania Biegu.
 8. Uczestnicy biegnący po przekroczeniu limitu czasu przez swoją drużynę, nie mają gwarancji obsługi na trasie, tj. wody i posiłku.
 9. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania Biegu i na terenie Biegu.
 10. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są nieodwołalne. Zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane niezwłocznie.
 11. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji drużyny. W szczególności zabrania się zasłaniania lub usuwania oznaczeń numerycznych drużyn oraz logotypów umieszczonych na numerze.
 12. Organizator nie będzie odpowiadał za przedmioty pozostawione, uszkodzone lub skradzione podczas Biegu.
 13. Organizator objęty będzie ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków lub poniesienia jakichkolwiek szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Biegu. Natomiast Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia na czas udziału w Biegu.
 14. Organizator kontaktuje się z drużynami: 
  • za pośrednictwem kapitana, drogą mailową lub telefoniczną (poprzez adres e-mail lub nr telefonu wskazane przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego), 
  • poprzez komunikaty zamieszczane na stronie internetowej ekidenpragmatiq.pl, 
  • poprzez komunikaty zamieszczana na Fanpage’u Organizatora na stronie internetowej https://www.facebook.com/ekidenpragmatiq
 15. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji na temat Biegu na podane adresy e-mail, a także na otrzymywanie od Organizatora telefonicznych połączeń przychodzących na podane numery telefonu.
 16. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zapisywanych Uczestników na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczanych na stronie internetowej Biegu oraz w mediach, w tym mediach społecznościowych, a ponadto w materiałach promujących Bieg i jego przyszłe edycje. Uczestnicy, upoważniają Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami.
 17. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.