Regulamin EKIDEN Junior

  I. ORGANIZATOR 

 1. Organizatorem Biegu EKIDEN Junior, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja PragmatIQ z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000500701), zwana dalej Organizatorem. 
 2. Kontakt z Organizatorem: e-mail: kontakt@ekidenpragmatiq.pl, Facebook:https://www.facebook.com/ekidenpragmatiq, tel. 61 8 618 000. 
 3. Pełne dane adresowe Organizatora podane są na stronie ekidenpragmatiq.pl/kontakt. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

 1. Bieg najmłodszej kategorii wiekowej odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r. (niedziela) o godzinie 11:00. Kolejne kategorie wiekowe startować będą w odstępach ok. 5 minut. Dokładny plan minutowy zostanie zaprezentowany na stronie organizatora na 7 dni przed wydarzeniem. 
 2. Start i meta znajdować się będzie na terenach toru regatowego Malta w Poznaniu – przy zielonych trybunach (Poznań, ul. Wiankowa 3). 

 

  III. ZASADY UCZESTNICTWA 

 1. W Biegu mogą wziąć udział dzieci z roczników 2018 do 2023, których rodzic lub opiekun prawny jest uczestnikiem EKIDEN PragmatIQ, zwanych dalej także Uczestnikami. 
 2. Każdy uczestnik powinien mieć przypięty numer startowy z przodu ciała, np. na koszulce na wysokości brzucha. Numer nie powinien być zasłonięty. 

  IV TRASA I DYSTANS

 1. Dystans Biegów wynosi ok. 100 – 120 m, dla wszystkich kategorii wiekowych. 
 2. Trasa Biegów poprowadzona zostanie z punktu A do punktu B. 
 3. Start biegów zostanie oznaczony przez organizatora i znajdować się będzie na wysokości restauracji Taj-India. 
 4. Dzieci obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy biegu, który wynosi 5 minut. 

V. POMIAR CZASU

W Biegu nie będzie przeprowadzony pomiar czasu. Bieg ma charakter rekreacyjny. 

 

VI. ZGŁOSZENIA I ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO 

 1. Organizator ustala limit zgłoszeń na 120 osób z podziałem na kategorie wiekowe: 
 • Roczniki 2021 – 2023 (20 dziewczynek + 20 chłopców), 
 • Roczniki 2019 – 2020 (20 dziewczynek + 20 chłopców), 
 • Rocznik 2018 (20 dziewczynek + 20 chłopców), 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitów oraz zmian w kategoriach wiekowych. 

 

 1. Zgłoszenia do Ekiden Junior dokonuje rodzic lub opiekun prawny dziecka. Zgłoszenie jest możliwe wyłącznie gdy rodzic lub opiekun prawny dziecka jest zgłoszonym uczestnikiem Ekiden PragmatIQ. 
 2. Za ważne zgłoszenie uważa się zapisanie dziecka (kompletne wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego) i uiszczenie pełnej opłaty startowej. 
 3. Zapisy elektroniczne są przyjmowane od 4 kwietnia  do 10 maja godz. 14:00. 
 4. W przypadku wyczerpania limitu zgłoszonych zapisy mogą zostać zakończone przed terminem określonym w ust. 3. 
 5. Zapisu uczestnika dokonuje rodzic lub opiekun prawny poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej ekidenpragmatiq.pl. 
 6. Zapisy na bieg będą również prowadzone w biurze zawodów w przeddzień biegu oraz w dniu biegu. W takiej sytuacji płatność opłaty startowej należy dokonać gotówką lub Blikiem. 
 7. Uiszczenie opłaty startowej należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora w dniu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Brak uiszczenia opłaty startowej we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do anulowania zapisu. W przypadku zgłoszenia w biurze zawodów (w dniu lub w przeddzień biegu) opłatę startową należy opłacić gotówką lub Blikiem. 
 8. Uczestnicy zgłoszeni na Bieg zostaną umieszczeni na opublikowanej na stronie internetowej ekidenpragmatiq.pl liście uczestników. 
 9. Za zgłoszenie uczestnika na Bieg nie będzie uważane zgłoszenie niezgodne z jakimkolwiek zapisem Regulaminu. 
 10. Zapisany Uczestnik nie może oddać lub odsprzedać swojego zgłoszenia innej osobie. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
 11. Numery startowe uczestników, odbierają rodzice lub opiekunowie prawni w Biurze Zawodów (w godzinach jego otwarcia). Przy odbiorze numeru startowego rodzic lub opiekun prawny składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w biegu. 
 12. Uczestnicy biegów dziecięcych otrzymują na mecie medal. 
 13. Osoba odbierająca numer startowy musi posiadać i okazać dowód osobisty lub paszport. 
 14. Numery startowe poszczególnym Uczestnikom nadaje Organizator, tworząc w ten sposób listę startową.  

   

VII. BIURO ZAWODÓW 

Biuro Zawodów będzie znajdować się:  

 • 11 maja 2024 r.  (sobota) w godz. 17:00–20:00 w siedzibie Fundacji PragmatIQ, przy ulicy Grunwaldzkiej 107 w Poznaniu, 
 • w dniu Biegu 12 maja 2024 r.  (niedziela) w godz. 7:30 11:00 na terenie toru regatowego Malta w Centrum Informacji pod trybunami.   

   

VIII. OPŁATY 

 1. Opłata startowa za Uczestnika wynosi:  
 • uiszczona do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59 wynosi 25 zł,  
 • uiszczona od dnia 1 do 10 maja 2024 r. do godz. 14:00 wynosi 35 zł, 
 • uiszczona w biurze zawodów wynosi 45 zł. 
 1. Opłatę startową należy uiścić w dniu dokonania zgłoszenia. 
 2. Opłatę startową należy uiszczać na konto bankowe: 
  Fundacja PragmatIQ, ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań, 
  nr konta (Bank Santander): 91 1090 1362 0000 0001 2301 3168 
  Tytuł wpłaty: „EKIDEN Junior 2024 – Imię i nazwisko Uczestnika” 
 3. Za dzień uiszczenia opłaty startowej uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora. 
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 
 5. W przypadku odwołania Biegu z winy Organizatora lub z powodu braku możliwości organizacji Biegu ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, w szczególności związane z epidemią COVID-19, uiszczone opłaty podlegają zwrotowi. W pozostałych przypadkach opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 

    

 XII. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe Uczestników i rodziców lub opiekunów prawnych zgłaszających dziecko przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Biegu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). 
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja PragmatIQ z siedzibą w Poznaniu (60-313) przy ul. Grunwaldzkiej 107, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500701, REGON 302665102, NIP 7792420341. 
 3. Przeglądanie strony ekidenpragmatiq.pl, w szczególności wyników Biegu oraz galerii zdjęć z Biegu, nie wymaga podawania przez użytkownika Internetu danych osobowych. 
 4. Uczestnictwo w Biegu wiąże się z koniecznością podania danych osobowych Uczestnika i rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zgłoszenia. Dla celów zgłoszenia wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko dziecka, rocznik dziecka, adres e-mail oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko. 
 5. W przypadku, gdy przy zgłoszeniu rodzic lub opiekun prawny Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych, w szczególności informacji o kolejnych edycjach Biegu, za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane również w celu wysyłania takich informacji. 
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Uczestnikom i rodzicom lub opiekunom prawnym zgłaszającym dziecko przysługuje prawo do:  
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
 • sprostowania, poprawiania swoich danych osobowych,  
 • usunięcia danych osobowych,  
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  
 • przenoszenia danych osobowych,  
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 1. Dane osobowe niezbędne do uczestnictwa w Biegu przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń Uczestników powstałych w związku z Biegiem. 
 2. Po dniu Biegu Uczestnik nie ma możliwości żądania sprostowania przekazanych danych, jak również nie jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także nie może domagać się usunięcia danych osobowych aż do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń Uczestników powstałych w związku z Biegiem. 
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu, przed dniem Biegu, dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte lub poddanie anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
 5. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych:  
 • podmiotowi zajmującemu się wysyłką wiadomości e-mail (newsletter),  
 • podmiotowi zajmującemu się pomiarem czasu zawodników,  
 • podmiotowi świadczącemu usługi księgowe na rzecz Organizatora. 
 1. Administrator oświadcza, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również innym zaufanym partnerom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, pocztowe, logistyczne. Dane, o których mowa powyżej udostępnione będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w celu świadczenia usług.  

   

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
 2. W przypadku braku możliwości organizacji Biegu w formie tradycyjnej ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, w szczególności związane z epidemią COVID-19, organizator ma prawo przeprowadzić Bieg w formule zgodnej z właściwymi ograniczeniami (np. w formie podziału uczestników na mniejsze grupy startujących) lub przeprowadzić Bieg w formie zdalnej, przy zastosowaniu odpowiedniej aplikacji mobilnej lub innych rozwiązań technicznych. 
 3. Uczestnik startuje wyłącznie odpowiedzialność własną i rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko i ponosi związane z tym ryzyko. Rodzic lub opiekun prawny, zgłaszając się do Biegu, przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a nawet śmierci, a także szkód o charakterze majątkowym. 
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza, że rodzic lub opiekun prawny zgłaszający dziecko zapoznał się z Regulaminem oraz ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 
 6. Organizator zapewnia w trakcie trwania Biegu opiekę medyczną w zakresie określonym w umowie pomiędzy Organizatorem a podmiotem świadczącym taką usługę, szatnię, natryski oraz toalety. 
 7. Każdy z Uczestników zobowiązany jest stosować się do decyzji lekarzy bądź ratowników medycznych dotyczących kontynuowania Biegu. 
 8. Uczestnicy i ich rodzice lub opiekunowie prawnimają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania Biegu i na terenie Biegu. 
 9. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są nieodwołalne. Zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane niezwłocznie. 
 10. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. W szczególności zabrania się zasłaniania lub usuwania oznaczeń numerycznych drużyn oraz logotypów umieszczonych na numerze. 
 11. Organizator nie będzie odpowiadał za przedmioty pozostawione, uszkodzone lub skradzione podczas Biegu. 
 12. Organizator objęty będzie ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków lub poniesienia jakichkolwiek szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Biegu. Natomiast Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia na czas udziału w Biegu. 
 13. Organizator kontaktuje się z uczestnikami:  
 • drogą mailową lub telefoniczną (poprzez adres e-mail lub nr telefonu wskazane przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego),  
 • poprzez komunikaty zamieszczane na stronie internetowej ekidenpragmatiq.pl,  
 • poprzez komunikaty zamieszczana na Fanpage’u Organizatora na stronie internetowej https://www.facebook.com/ekidenpragmatiq 
 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji na temat Biegu na podane adresy e-mail, a także na otrzymywanie od Organizatora telefonicznych połączeń przychodzących na podane numery telefonu. 
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestników w relacjach z Biegu zamieszczanych na stronie internetowej Biegu oraz w mediach, w tym mediach społecznościowych, a ponadto w materiałach promujących Bieg i jego przyszłe edycje. Organizatora będzie uprawniony do utrwalania oraz zwielokrotniania wizerunku Uczestników wszelkimi dostępnymi technikami. 
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.